Zápis dětí pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 je registrace uzavřena. Do prvního ročníku ZŠ Active Learning s.r.o. jsou přijati 3 žáci.

Doporučujeme:

 • aby rodiče znali a sdíleli pedagogické principy a alternativní výukové metody využívané ve škole,
 • aby si rodiče byli vědomi, jakým způsobem se škola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   
 • aby koncepce školy odpovídala očekávání rodičů.

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 21. dubna závaznou přihlášku. Její formulář bude zaslán na vyžádání. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

Způsoby doručení přihlášky možný elektronickou cestou (email s oscanovaným podpisem,  datovou schránkou) či osobně na adresu školy.

Uchazeči budou 30. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s principy školy budou postupně přijímáni do naplnění předpokládaného počtu žáků.

 • uchazeči se sourozencem v ZŠ Active Learning s.r.o., dále
 • uchazeči, kteří byli přijati do ZŠ Active Learning s.r.o. v loňském roce, a ředitelka školy rozhodla o odložení jejich povinné školní docházky, dále
 • ostatní uchazeči.

S ohledem na současnou mimořádnou situaci v ČR jsou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a proto motivační část zápisu je přesunuta do pozdější doby, jakmile to situace umožní. Místo toho proběhne kratší setkání využívající prostředky distanční komunikace.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2021 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 30.4.2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2021.

Sourozenci

Sourozencem pro účely přijímání do školy jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou pokrevními příbuznými. Toto kritérium splňuje i sourozenec dítěte, které již bylo na školy přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2021/2022, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2021. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 30. 4. 2021, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 730 661 359 nebo emailem (na adrese ivona@activelearning.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 17. 4. 2021 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

 


Soulad rodičů s principy školy ZŠ Active Learning s.r.o.

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických principů a výukových metod školy, a proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního pohovoru s rodiči (doporučujeme účast obou rodičů)

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické principy a alternativní výukové metody využívané ve škole,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se škola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   
 • zda koncepce školy odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými principy školy, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.


Sourozenci

Sourozencem pro účely přijímání do školy jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou pokrevními příbuznými. Toto kritérium splňuje i sourozenec dítěte, které již bylo na školy přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.


Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2020/2021, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2020. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.


Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 13. 4. 2020, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 730 661 359 nebo emailem (na adrese ivona@activelearning.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 17. 4. 2020 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.


Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 23. 4. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2020.


Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou na adresu: ZŠ Active Learning s.r.o., Komenského 604, 768 24 Hulín
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.