Zápis dětí pro školní rok 2022/2023 je ukončen!

Výsledky přijímacího řízení jsou uvedeny v seznam přijatých žáků.

O doplňující informace a pro nahlédnutí do dokumentace zápisu je možné kontaktovat ředitelku školy. Rodiny přijatých uchazečů budou v nebližší době kontaktovány administrátorkou školy.

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme 12 prvňáčků a 3 žáky/žákyně do 6.ročníku.

Zápis proběhl ve dnech 20. a 21. dubna 2022

Dopoledne 19.4. byly děti pozvány k zapojení do aktivit s žáky školy. V odpoledních termínech proběhly schůzky rodičů zapisovaných dětí s pedagogy školy.

Doporučujeme:

  • aby rodiče znali a sdíleli pedagogické principy a alternativní výukové metody využívané ve škole,
  • aby si rodiče byli vědomi, jakým způsobem se škola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   
  • aby koncepce školy odpovídala očekávání rodičů.

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné nejdříve kontaktovat vedení školy a absolvovat společné osobní setkání.

Následně rezervovat termín zápisu na online rezervaci ZDE.

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 21. dubna závaznou přihlášku. Její formulář bude zaslán na vyžádání. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

Způsob doručení přihlášky možný elektronickou cestou (email s oscanovaným podpisem, datovou schránkou) či osobně na adresu školy.

Uchazeči budou 30. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s principy školy budou postupně přijímáni do naplnění předpokládaného počtu žáků.

  • uchazeči se sourozencem v ZŠ Active Learning s.r.o., dále
  • uchazeči, kteří byli přijati do ZŠ Active Learning s.r.o. v loňském roce, a ředitelka školy rozhodla o odložení jejich povinné školní docházky, dále
  • ostatní uchazeči.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 30. 4. 2022. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2022.


Sourozenci

Sourozencem pro účely přijímání do školy jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou pokrevními příbuznými. Toto kritérium splňuje i sourozenec dítěte, které již bylo na školy přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2022/2023, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2022. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu.


Soulad rodičů s principy školy Active Learning ZŠ s.r.o.

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických principů a výukových metod školy, a proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního pohovoru s rodiči (doporučujeme účast obou rodičů)

  • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické principy a alternativní výukové metody využívané ve škole,
  • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se škola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   
  • zda koncepce školy odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými principy školy, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.