Zápis do prvního ročníku školního roku 2024/25 je uzavřen.

Děkujeme všem rodinám, které daly naší škole svou důvěru a zájem, stejně tak děkujeme za společná první setkání.

V září 2024 se budeme těšit na 12 nových prváčků.

Je nám velice líto, že jsme nemohli vyhovět všem zájemcům (vzhledem ke kapacitním možnostem vedoucím k nutnosti dodržení zveřejněných kritérií). Všem přejeme krásné prožití ještě stále předškolního období a vše nejlepší do školní éry před námi. Hodně štěstí!

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/25

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Active Learning Základní škola s.r.o.,  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Active Learning ZŠ s.r.o. od školního roku 2024/25

u dětí s těmito jednacími čísly:

1224

1724

0324

1624

1024

0724

1324

0624

0224

0524

0424

1524

Uchazečům s těmito jednacími čísly se, bohužel, nevyhovuje:

1424

0924

1124

0824

Odklad povinné školní docházky byl na základě žádosti rodičů udělen dítěti s jednacím číslem: 0124

 

 

Zde pravidla zveřejněna před zápisem:

Než se k zápisu rozhodnete, domluvte si s námi návštěvu školy. Rádi Vás přivítáme, více se poznáme a vše ukážeme v čisté realitě.

Zápis probíhá ve dnech 9. a 10.dubna 2024 vždy mezi 13.-18.hodinou. 

Podmínky k zápisu:

  • online rezervace termínu zápisu zde 
  • vyplnění námi zaslaných dokumentů a jejich doručení na adresu školy do 8.4.2024
  • účast na zápise (dítě i rodič)

Způsob doručení přihlášky možný elektronickou cestou (email s oscanovaným podpisem, datovou schránkou) či osobně na adresu školy.

Při vyšším počtu zájemců bude přihlíženo k těmto zvýhodňujícím kritériím:

  • dítě má sourozence v Active Learning ZŠ s.r.o.
  • dítě je absolventem předchozích zařízení se stejným zaměřením ŠVP školy a prokazuje, že je pojetí vzdělávání podle ŠVP vhodné z hlediska jeho osobnostních předpokladů i potřeb jeho školní připravenosti. 
  • losování za přítomnosti notářky a zákonných zástupců.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům buď datovou schránkou či doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do konce dubna.

Doporučujeme všem rodičům, kteří zvažují jít společně s námi Active Learning cestou:

  • aby znali a sdíleli principy a pilíře hodnot školy
  • aby si byli vědomi odlišností výukových metod a přístupu k žákovi od ostatních škol
  • aby koncepce školy odpovídala jejich cestě výchovy dítěte a jejich očekávání

Klademe důraz na potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.


Sourozenci

Sourozencem pro účely přijímání do školy jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou pokrevními příbuznými. Toto kritérium splňuje i sourozenec dítěte, které již bylo na školy přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2024/2025, musí být podána ředitelce školy v době zápisu, tedy od 7. 4. do 8. 4. 2024. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (stačí doplnit do sjednaného termínu).

Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu.